Categories
Special Products

Wireless Controller จะเป็นอุปกรณ์เครือข่ายอีกหนึ่งประเภทของทางบริษัท dell โดยตัวอุปกรณ์อย่าง Wireless Controller จะเป็นอุปกรณ์เครือข่ายที่ถูกออกแบบมาให้ตัวอุปกรณ์นั้นมีการทำงานแบบ Centralized management ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลระบบนั้นสามารถจัดการอุปกรณ์เครือข่ายอย่าง Access Points ที่ถูกติดตั้งตามจุดต่างๆ หรือตาม Site งานแต่ละที่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังรองรับให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถทำการ remote เข้าไปจัดการตัว Access Points ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ด้วย สำหรับอุปกรณ์ประเภท Wireless Controller นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ 
Dell W-Series ClearPass Access Management System
สำหรับตัวอุปกรณ์ Wireless Controller ของทาง dell รุ่นนี้จะเป็นอุปกรณ์แบบ ClearPass Access Management System โดยระบบ ClearPass นี้จะเป็นระบบบริหารจัดการสำหรับควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายผ่านทาง Wired, Wireless และ VPN หรือโซลูชันสำหรับ AAA (Authentication, Authorization และ Accounting) นั่นเอง โดยมีหน้าที่การทำงานหลักๆ คือ กำหนด ควบคุม และติดตามการเข้าถึงระบบเครือข่ายได้ถึงระดับอุปกรณ์และผู้ใช้ อย่างเช่น บางบริษัทอาจจะทำการอนุญาตให้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ในแผนกบัญชีของสำนักงานใหญ่เท่านั้น สามารถเข้าถึงข้อมูลบัญชีการเงินของบริษัทได้ แต่จะไม่อนุญาตให้สำนักงานสาขาเข้าถึงได้ นอกจากจะเป็น CFO เท่านั้น รวมไปถึงตัวอุปกรณ์นี้ยังเป็นแนวทางที่แต่ละบริษัทนั้นสามารถนำไปปรับใช้ในการทำระบบเครือข่ายแบบ bring-your-own-device (BYOD) ได้ เพื่อช่วยให้การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายในบริษัทนั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยการจัดการระบบต่างๆ นั้นจะผ่านทางระบบจัดการอย่าง ClearPass Policy Manager 
Dell Networking W-Series Controller-Based Platforms
สำหรับตัวอุปกรณ์ Wireless Controller ของทาง dell รุ่นนี้จะเป็นอุปกรณ์ประเภท Controller ที่รองรับให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถทำการจัดการและควบคุมตัว Access Points ภายในระบบเครือข่ายทั้งที่เป็นแบบใช้งานภายในและแบบที่้งานภายนอกได้อย่างสะดวก อีกทั้งยังรองรับให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถทำการ remote เข้าไปจัดการตัว Access Points ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ ตัวอุปกรณ์ประเภทนี้จะมีให้เลือก 2 รุ่นอย่าง W-Series 7200 และ W-Series 7000 โดยรุ่น W-Series 7200 นั้นจะรองรับการควบคุมระบบเครือข่ายไร้สายภายในองศ์กรขนาดใหญ่ และจะรองรับการทำงานบน cloud ได้ด้วย ซึ่งจะช่วยให้ผู้แลระบบนั้นสามารถจัดการระบบเครือข่ายได้ง่ายมากขึ้น โดยผ่านทางอุปกรณ์พกพาต่างๆ ได้ ส่วนรุ่น W-Series 7000 จะรองรับการควบคุมระบบเครือข่ายไร้สายภายในองศ์กรขนาดเล็กหรือตามมหาวิทยาลัย หรือตาม offices สาขาต่างๆ ที่มีการใช้งานที่ไม่มากนัก และแน่นอนว่าตัวอุปกรณ์ประเภทนี้จะพร้อมกับระบบป้องกันความปลอดภัยที่สูงในระดับหนึ่ง โดยจะช่วยให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถกำหนดค่าต่างๆ อย่าง user role, device type, application type, time and location ได้ และรองรับ quality of service (QoS) และการสื่อสารต่างๆ ได้ เพื่อสนับสนุนการเชื่อมต่อแบบ bring your own device (BYOD) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

There are no products to list in this category.

Fast Delivery
ส่งเร็วทันใจ
จัดส่งทั่วไทย
+66 2 207 2349