Categories
Special Products

WIRELESS ACCESS POINTS เป็นการสื่อสารแบบไร้สายของทางบริษัท Ruckus โดยทางบริษัทนี้ได้มีการนำเสนออุปกรณ์อย่าง access points ที่รองรับการกระจายสัญญาณไปได้ใกล โดยการกระจายสัญญาณนั้นจะครอบคลุมไปได้เกือบจะทั้งหมด ซึ่งจะมีให้เลือกทั้งแบบ้งานภายในอาคารและ access points ที่รแงรับการใช้งานภายนอกอาคาร เพื่อให้ลูกค้านั้นเลือกใช้ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด 
ZONEFLEX INDOOR ACCESS POINTS
ตัวอุปกรณ์ประเภทนี้จะเป็น ACCESS POINTS ที่ใช้งานสำหรับภายในตัวอาคาร โดยจะรองรับการเชื่อมต่อแบบ wireless LANs (WLANs) ได้ โดยระบบการเชื่อมต่อแบบ WLAN ของทาง Ruckus นั้นจะเป็นระบบการเชื่อมต่อภายในตัวอาคารที่เป็นระบบขนาดใหญ่ โดยจะสามารถทำงานได้อย่างไร้ร้อยต่อ มีระบบความปลอดภัยขั้นสูง  และมีระบบจัดการ WLAN ที่ช่วยให้การใช้งานนั้นดีขึ้น อีกทั้ง ZONEFLEX แต่ละรุ่นนั้นจะมีประสิทธิภาพที่น่าสนใจดังนี้
อุปกรณ์รุ่นนี้มีเทคโนโลยีในการส่งสัญญาณแบบ BeamFlex ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของทาง Ruckus ที่คิดค้นขึ้นมา โดย BeamFlex นี้จะช่วยให้การเชื่อมต่อสัญญาณ WiFi นั้นดีขึ้น 
ChannelFly เป็นเทคโนโลยีระบบจัดการของทาง Ruckus ที่ถูกพัฒนาเข้าไปในอุปกรณ์ WLAN ต่างๆ โดยจะช่วยให้ APs นั้นทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย ChannelFly จะมีการประเมินช่องทางการเชื่อมต่อและจะเปลี่ยนช่องทางต่างๆ ให้แบบอัตโนมัติหากช่องทางนั้นมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ มากมาย โดย ChannelFly เหมาะที่จะใช้งานแก่ผู้ให้บริการต่างๆ เป็นนอย่างมาก
ตัวอุปกรณ์มีการกระจายสัญญาณแบบ dual-band ทั้งแบบกระจายสัญญาณและผ่านทางสายเชื่อมต่อ โดยจะรองรับมาตราฐานการเชื่อมต่อ 802.11ac แบบใหม่ๆ อย่าง 802.11a/b/g/n ได้
ZONEFLEX INDOOR ACCESS POINTS มีให้เลือกทั้งหมด 10 รุ่นอย่าง ZONEFLEX R710, ZONEFLEX R700, ZONEFLEX R600, ZONEFLEX R510, ZONEFLEX R500, ZONEFLEX H510, ZONEFLEX H500, ZONEFLEX R310, ZONEFLEX R300, ZONEFLEX R610 
ZONEFLEX OUTDOOR ACCESS POINTS
access points รุ่นนี้จะจะเป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณที่รองรับการใช้งานภายนอกอาคารได้ โดยตัวอุปกรณ์นั้นจะถูกออกแบบมาให้รองรับการใช้งานภายนอกได้เป็นอย่างดี ราคาถูก ตัวอุปกรณมีความยืดหยุ่นในการทำงาน โดยจะทำงานได้ทั้งแบบ standalone และสามารถจัดการได้ ซึ่งจะมีความคล้ายกับรุ่นที่ใช้ภายในตัวอาคาร ส่วนประสิทธืภาพในการทำงานของตัวอุปกรณ์นั้นก็จะคล้ายกับรุ่นที่ใช้ภายในตัวอาคาร โดยจะมีการกระจายสัญญาณคลื่นความถี่ 2 ช่องอย่าง 5 GHz และ 2.4 GHz ส่วนความเร็วในการรับส่งข้อมูลนั้นจะรองรับได้ที่ 1733 Mbps (5 GHz) และ 800 Mbps (2.4 GHz) ซึ่งจะแตกต่างไปจากอุปกรณ์ Wi-Fi รุ่นต่างๆ ที่ใช้ภายในนอกในปัจจุบัน อีกทั้งอุปกรณ์ตัวนี้เหมาะที่จะนำไปใช้งานตาม hotels และ resorts ให้สามารถกกระจายสัญญาณให้ครอบคลุมถึงสระว่ายน้ำ อีกทั้งยังรองรับการใช้งานตามสถานที่ศึกษา สนามกีฬา และสำหรับการใช้งานสำหรับผู้ประกอบการต่างๆ จะครอบคลุมไปถึงตามท่าเรือส่งสินค้าต่างๆ หรือบริเวณภายนอกแต่ละสถานที่ๆ สายเชื่อมต่อ Ethernet นั้นไม่สามารภเข้าถึงได้ 


There are no products to list in this category.

Fast Delivery
ส่งเร็วทันใจ
จัดส่งทั่วไทย
+66 2 207 2349